Vaikų lopšelis – darželis “Pasaka” įsikūręs gražiame Mažeikių miesto kampelyje, netoli Ventos upės, apsuptas žalumos ir sodo. Darželis veikia jau nuo 1983 m.
Lopšelio – darželio darbo laikas 7.30 – 18.00 (10,5 val.) ir 1 budinti grupė 6.45 – 18.45 (12 val.), Mažeikių lopšelyje – darželyje “Pasaka” veikia 11 grupių (vaikų amžius 2 – 7m). Jos pasidalija į: ankstyvojo amžiaus grupes; mišraus amžiaus vaikų grupes;  ikimokyklinio amžiaus grupes ir priešmokyklines grupes. Įstaigą lanko virš 200 vaikų.
Lopšelyje – darželyje dirba 26 pedagogai: 20 pedagogų įgiję aukštajį išsilavinimą, 2 pedagogai – aukštesnįjį išsilavinimą. 9 pedagogai turi auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 12 pedagogų – vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją. Darželyje dirba meninio ugdymo mokytojas, logopedai, socialinis pedagogas. Nuo 2013 m. lopšelis – darželis “Pasaka” yra Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacijos narys. Ugdytojai nuolat kelia savo kvalifikaciją: Valdorfo grupių pedagogės įgijusios tarptautinius Valdorfo pedagogikos studijų baigimo sertifikatus. Grupė pedagogų studijuoja Lietuvos Valdorfo pedagogikos centre, kur siekia įgyti Valdorfo mokytojo kvalifikaciją. Dalis pedagogų lanko etninės kultūros ir kraštotyros tęstinių seminarų ciklą.
  • Įstaiga yra Valdorfo pedagogikos metodinis centras bendruomenei, šių idėjų plėtros židinys Žemaitijos regionui.
  • Natūrali vidaus ir lauko aplinka (medis, šilkas, rankų darbo žaislai, daug gamtinės medžiagos, rakandai, didelis sodas, gėlynai, medžio įrengimai ir t.t.) garantuoja vaikams saugumą, skatina lavėti, kurti, pajusti savo galimybes ir individualumą. Kiekviena grupė – atvira, savita, turinti savo “veidą”, ritmą ir tradicijas.
  • Prisidedame prie nuoseklios savo krašto etninio ugdymo kultūros sukūrimo.
  • Vaiko ir gamtos sąveiką užtikrina dėkinga geografinė padėtis – netoli tekanti Ventos upė, paupio gamta ir jos kraštovaizdis.
  • Įstaigoje įrengta “Seklyčia”, padedanti vaikams suprasti, kad valgymas – ne tik skonio pojūtis, bet ir ritualas, leidžiantis išgyventi vienas kito artumą, dėkingumą, ugdo estetinį jausmą.
  • Įstaigoje teikiamos logopedo paslaugos.
  • Ugdytojų kūrybinė raiška geriausiai atsiskleidžia komandinėje veikloje, todėl pedagogai susibūrė į tris kūrybines grupes: Valdorfo pedagogikos kūrybinė grupė; etnokultūros kūrybinė grupė ir gamtosaugos kūrybinė grupė. Visos šios grupės turi savo veiklos planus ir daugumą renginių organizuoja tarpusavyje bendradarbiaudamos.