Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis.

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas nuo 1 iki 5 (6) metų.

Vaikų veikla ikimokyklinėse grupėse organizuojama vadovaujantis lopšelio-darželio „Pasaka“  Ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“, kuri parengta įstaigos pedagogų,  vadovaujantis  švietimo ir mokslo ministro patvirtintais dokumentais, atsižvelgiant  į įstaigos savitumą, lankančių vaikų, bendruomenės poreikius ir  tradicijas.

Daugiau informacijos apie ikimokyklinį ugdymą galite rasti čia:

http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas