Ikimokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis 2007 m. įstaigoje parengta ir direktorės įsakymu birželio 28 d. Nr.VI-42 patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės takeliu“. Programa atnaujinta ir nauja programos redakcija patvirtinta Mažeikių lopšelio-darželio „Pasaka” direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-114. Valdorfo grupės ugdymą organizuoja parengtu priedu prie programos „Vaikystės takeliu”. Į ugdymo turinį papildomai integruojamos įvairios metodinės rekomendacijos bei programos („Vėrinėlis“, „Ankstyvojo ugdymo vadovas“, „Po tėviškėlės dangum“ ir kitos). Įstaigos pedagogai ir vadovai, vadovaudamiesi veiklos programoje iškeltais tikslais ir uždaviniais, rengia įvairias programas, projektus, organizuoja ir veda šventes.
Pagrindinė ugdymo nuostata vaikų darželyje – į vaiką orientuotas ugdymas. Siekiame, kad vaikai nuolat patirtų atradimų džiaugsmą žaisdami, kūrybiškai ir aktyviai dalyvaudami ugdymo procese. Vaikams sudarytos palankios sąlygos atsiskleisti ir tobulėti, bendrauti tirti, eksperimentuoti, improvizuoti, kurti.
Daug dėmesio skiriama etniniam, gamtosauginiam vaikų ugdymui, kurie susiję su pagarba žmogui ir gamtai, kultūrinėms vertybėms. Ugdymo programos įgyvendinimas leidžia kiekvienam pedagogui neskaidyti visuminio vaiko pasaulio vaizdo į atskirus gabaliukus. Ši idėja taip pat labai glaudžiai persipina su Valdorfo pedagogikos idėja, jog vaiko ugdymas(is) visuminis, pasikliaujantis individualia vaiko raida bei amžiaus tarpsnių ypatumais. Tokiame modelyje ypač daug svarbos tenka vaiko pažinimui, jo stebėjimui, ugdymo individualizavimui, remiamasi vaiko patirtimi ir poreikiais.
Vaikų ugdymas(is) sustiprinamas ir išplėtojamas edukacinių išvykų ir ekskursijų, susitikimų su socialiniais partneriais metu, atvykstančių į lopšelį-darželį meninių kolektyvų pasirodymais.
Ankstyvojo amžiaus grupėse šeimos ir ugdymo įstaigos bendromis pastangomis suteikiama mažyliui kokybiška globa ir ugdymas, tenkinami prigimtiniai vaiko poreikiai. Tobulinami ir formuojami gyvenimiški įgūdžiai komunikuoti, judėti, pažinti, suprasti, išmokti.
Pasirinktos ugdymo programos tenkina tėvų lūkesčius ir poreikius ir garantuoja vaiko ugdymo(si) šeimoje ir darželyje darną.