https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af?jfwid=-1deuyji1xl

Įstaigos vadovo patvirtintas  vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas

Rekomenduojame asmeniui pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo formą

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Konfidencialumo pasižadejimo forma

Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą: