Vizija
Visiems prieinama, efektyviai veikianti, moderni ikimokyklinė įstaiga, plėtojanti lanksčią Valdorfo pedagogikos integraciją į vaiko harmoningos asmenybės vystymąsi ir ugdymą (si).
Misija
Užtikrinti vaikystės poreikius atliepiančią, vaiką puoselėjančią aplinką, kurioje galėtų laisvai ir harmoningai skleistis visos jo galios.
Tikslas
Puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystymąsi ir jo integracijos į visuomenę sėkmę. Gerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant kiekvieno vaiko poreikių tenkinimą.
  • Ugdymo(si) turinį sieti su dienos ir metų ritmu.
  • Užtikrinti veiklos turinio pagal kompetencijas vientisumą.
  • Sieti etninį ugdymą ir Valdorfo pedagogiką su natūraliu vaiko gyvenimu įstaigoje, sudaryti sąlygas etninei vaikų saviraiškai.
  • Siekti integracinio ugdymo sričių tarpusavio ryšio.
  • Kurti aplinką, tenkinančią prigimtinius vaiko poreikius, padedančią atsiskleisti ir ugdytis jo gebėjimams.
  • Ugdymo(si) turinį grįsti artima mūsų krašto, Žemaitijos regiono žmonių pasaulėjauta: tautosaka, tautodaile, ritualais, kraštovaizdžiu.
  • Prioritetą teikti laisvam kūrybiniam žaidimui.
  • Atsižvelgti į kiekvieno vaiko raidą, pagrįstą vystymosi tarpsnių ypatumais.