Švietimo pagalba – tai specialistų teikiama pagalba vaikams, jų tėvams ar globėjams bei juos ugdantiems pedagogams, siekiant optimizuoti vaikų raidą ir padidinti ugdymosi veiksmingumą. Pagalbą įprastiniais ugdymo(si) metodais ir būdais teikia socialinis pedagogas ir logopedai. Esant poreikiui taikomi alternatyvūs ugdymo metodai ir būdai.

Įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija (VGK), kurios paskirtis rūpintis vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą. Komisija sprendžia vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo, jų siuntimo į pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT), ugdymo(si) organizavimo ir mokymo(si) turinio klausimus. VGK nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė, logopedės, maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė.

Pastebėjus, kad vaikui iškilo sunkumų ugdymo įstaigoje, tėvai pirmiausia turėtų situaciją aptarti su grupės mokytoja, socialiniu pedagogu ar logopedu. Vaiko gerovės komisija pasitelkiama tuomet, kai sprendimams priimti prireikia specialistų komandos. Jei vaiko ugdymosi sunkumus pastebi grupės mokytoja, tuomet ji kreipiasi į tėvus, prašydama raštiško sutikimo, kad įstaigos Vaiko gerovės komisija įvertintų vaiko galias ir sunkumus.

Bendradarbiavimas – kelias į sėkmę ir vaiko gerovę!