Lietuvos Respublikos Konstitucija (1992 m.)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2003 m.)

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (2005 m.)

Lietuvos švietimo koncepcija (1992 m.)

Vaiko teisių konvencija (1996 m.)

Lietuvos Respublikos vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas (1996 m.)

Netradicinio ugdymo koncepcija (2010 m.)

Valdorfo pedagogikos koncepcija (2004 m.)

Rekomendacijos dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje 2020 m.

Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategija

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas