Darbuotoju darbo apmokėjimo sistema

Vidaus kontrolės politika

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo elektroninio dienyno tvarkos aprašas

Mokinių registro saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo  tvarkos aprašas

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos tvarkos aprašas

Darbuotojų galimų smurto ar priekabiavimo atvejų darbe anketa

Įsakymas dėl psichologinio smurto ir mobingo politikos patvirtinimo

Pranešimas apie mobingą, priekabiavimą ar psichologinį smurtą

Mažeikių lopšelio-darželio „Pasaka“ pirmosios pagalbos organizavimo  tvarkos  aprašas

Informacinių ir komunikacinių  technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas

Vaikų kasdieninio  lankomumo apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo  ir jos darbo organizavimo  tvarkos aprašas

Mažeikų lopšelio-darželio „Pasaka“ prašymų ir skundų priėmimo, nagrinėjimo ir atsakymų teikimo tvarkos aprašas

Mažeikių lopželio-draželio „Pasaka“ dokumentu valdymo aprašas