Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 10 punktu ir Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. v-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo pakeitimo“ 16, 17 punktais, švietimo įstaigos vadovas kiekvienais metais teikia švietimo įstaigos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą.

 

Mažeikių l.-d. „Pasaka“  2024-2026 m. strateginis planas

Mažeikių l.-d. „Pasaka“  vadovo 2023 m. veiklos ataskaita

Mažeikių l.-d. „Pasaka” 2019–2023 m. strateginis planas

Mažeikių l.-d. „Pasaka“ 2023 m. veiklos planas

Mažeikių l.-d.  „Pasaka“ direktoriaus 2023  m. veiklos ataskaita