Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal 2022 m.  patvirtintą „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“.
Priešmokyklinio ugdymo(si) pedagogai siekia padėti vaikui įgyti kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų, kurių pagrindas – jau turimų vertybinių nuostatų, įgytų gebėjimų ir įgūdžių bei patirties plėtojimas. Šių vaiko kompetencijų plėtojimas sukuria sėkmingo ugdymo(si) mokykloje prielaidas, stiprina pasitikėjimo savimi ir savo jėgomis jausmą. Priešmokyklinis ugdymas – naujos galimybės vaikui kaupti naują ir plėtoti anksčiau įsigytą patirtį. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.
Plačiau su priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančias teisės aktais galite susipažinti ČIA.