Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal 2014 m. atnaujintą ir patvirtintą „Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“. Remiantis šia programa buvo sudarytas ugdomosios medžiagos komplektas OPA PA. Priešmokyklinės grupės turi metodines priemones ir priešmokyklinukams skirtas knygas. Dirbant su šiuo komplektu, visas vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) būtinos kompetencijos ugdomos integraliai visos vaiko veiklos metu. Ugdomoji medžiaga suskirstyta į temas. Jos parengtos pagal gamtos kalendorinį principą. Daug dėmesio skiriama praktinei veiklai, bandymams ir tyrinėjimams.
Priešmokyklinio ugdymo(si) pedagogai siekia padėti vaikui įgyti kasdieniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų, kurių pagrindas – jau turimų vertybinių nuostatų, įgytų gebėjimų ir įgūdžių bei patirties plėtojimas. Šių vaiko kompetencijų plėtojimas sukuria sėkmingo ugdymo(si) mokykloje prielaidas, stiprina pasitikėjimo savimi ir savo jėgomis jausmą. Priešmokyklinis ugdymas – naujos galimybės vaikui kaupti naują ir plėtoti anksčiau įsigytą patirtį. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje.
Plačiau su priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančias teisės aktais galite susipažinti ČIA.