Socialinis ugdymas – tai procesas, kurio tikslas – socialiai suformuoti reikšmingas vaiko asmenines savybes, turinčias didelę reikšmę socializacijai.

Socialinis pedagogas – tai vaiko socialinis asistentas, vaiko gerovės advokatas.

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – vaiko gerovės siekis, ankstyvoji prevencija ikimokykliniame amžiuje.

Socialinis pedagogas dirba individualų arba grupinį darbą su vaiku, tėvais (ar teisėtais jo atstovais), auklėtojomis ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais. Vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, emocinių, elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas. Padeda tėvams (ar teisėtiems vaiko atstovams) ugdyti savo vaiką: suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą. Bendradarbiauja su grupių mokytojomis, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines–pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį. Kartu su grupių auklėtojomis ir kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą. Tiria socialinės-pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės -pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. Kartu su įstaigos personalu, organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.


Klaipėdos  universitetas socialinė pedagogė Edita Žakienė

2008 m.  suteikta socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija

2010 m.  suteiktas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji socialinė pedagogė

 

Darbo laikas
I-V 8.00 – 12.00 val.
Konsultacijos
II  12.30 – 14.30 val.