Lopšelis darželis dalyvauja:

  • Tarpatautinėje ankstyvosios prevencijos programoje “Zipio draugai”;
  • Gamtosauginio mokyklų prgogramoje;
  • Alkoholio, tabako ir kitų psiciką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programoje;
  • Programoje “Gyvenimo įgūdžių ugdymas”;
  • Pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo programoje;
  • ŽŪM programoje, remiamoje iš ES ir nacionalinių šalių narių biudžetų “Pienas vaikams”;
  • ŽŪM programoje, remiamoje iš ES ir nacionalinių šalių narių biudžetų “Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose”.