Lopšelis darželis dalyvauja:

  • Tarpatautinėje ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai”;
  • Gamtosauginio mokyklų programoje;
  • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programoje;
  • Programoje „Gyvenimo įgūdžių ugdymas”;
  • Pozityvios tėvystės įgūdžių lavinimo programoje;
  • ŽŪM programoje, remiamoje iš ES ir nacionalinių šalių narių biudžetų „Pienas vaikams”;
  • ŽŪM programoje, remiamoje iš ES ir nacionalinių šalių narių biudžetų „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose”.