Lopšelio – darželio taryba

        Lopšelio-darželio „Pasaka“ taryba yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Lopšelio-darželio taryba telkia ugdytinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti lopšeliui-darželiui aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems lopšelio-darželio interesams. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus.

Mažeikių lopšelio – darželio  „Pasaka“ tarybos nariai:

Žiūrėti čia:

Lopšelio – darželio  darbo taryba

Mažeikių  lopšelio-darželio „Pasaka“ darbo taryba – kolegalus darbuotojų atstovaujamas organas, ginantis įstaigos darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo taryba savo įgaliojimus įgijo ir pradėjo vykdyti Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nustatytas funkcijas 2018 m. sausio 30 d. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai.

Mažeikių lopšelio – darželio  „Pasaka“ darbo tarybos nariai:

Žiūrėti čia:

Darbo tarybos veiklos sritys:

Informavimas ir konsultavimas:

 • dalyvauja informavimo ir konsultavimo procedūrose, darbdaviui priimant reikšmingus sprendimus.

Pasiūlymų teikimas darbdaviui:

 • dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų;
 • dėl aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų;
 • dėl darbo teisės normų įgyvendinimo.

Kolektyvinio darbo ginčo dėl teisės inicijavimas:

 • Inicijuoja kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo:
 1. Darbo teisės normų reikalavimų;
 2. darbo tarybos ir darbdavio susitarimo.

Susirinkimų organizavimas:

 • Sušaukia visuotinį darbdavio ir darbovietės darbuotojų susirinkimą, suderinus su darbdaviu susirinkimo datą, laiką ir vietą.

Darbo tarybos veiklą reglamentuojantys dokumentai :

 1.  Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas.
 2. Darbo-tarybos veiklos reglamentas.
 3. Darbdavio ir darbo tarybos susitarimas.

Į darbo tarybą galite kreiptis el. p.:  pasaka.darboT@gmail.com

Mažeikių lopšelio-darželio „Pasaka“ darbo tarybos 2017-2018 m. veiklos ataskaita

Atestacinė komisija

  Nuolat veikianti komisija, kuri analizuoja ir sprendžia pedagogų kvalifikacijos klausimus, organizuoja jų atestaciją, skatina pedagogus tobulinti savo kompetenciją.

       Mažeikių lopšelio – darželio “Pasaka” atestacinės komisijos nariai:

Žiūrėti čia:

Vaiko gerovės komisija

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 “Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” lopšelyje – darželyje “Pasaka” įsteigta Vaiko gerovės komisija.

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 •  Nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;
 •  Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;
 •  Teikia siūlymų  direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;
 •  Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo Ministro nustatyta tvarka;
 •  Teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;
 •  Įvykus krizei lopšelyje – darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.

Vaiko gerovės komisijos nariai:

 Žiūrėti čia:

Lopšelio – darželio tėvų taryba ir grupių tėvų komitetai

Lopšelio – darželio tėvų komitetas – nuolat veikianti įstaigos tėvų atstovų savivalda, kurią sudaro visų grupėse išrinktų tėvų komitetų pirmininkai.

Grupių tėvų komitetai – nuolat veikianti grupių tėvų atstovų savivalda.

Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos pirmininkė, įstaigos direktorė, Zita Siliūnienė. Nariai – visi įstaigos pedagogai, įstaigos sveikatos priežiūros specialistas ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai. Nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija, svarstanti vaikų ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus.