Lopšelio – darželio taryba

        Lopšelio-darželio „Pasaka“ taryba yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Lopšelio-darželio taryba telkia ugdytinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti lopšeliui-darželiui aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems lopšelio-darželio interesams. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus.

 

Mažeikių lopšelio – darželio “Pasaka” tarybos nariai:

Alina Petravičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui- narys;

Reda Zibertienė, auklėtoja – narys;

Aušra Kontenienė, auklėtojos padėjėja – narys;

Džiuljeta Jonauskienė, auklėtoja – narys;

Regina  Klikovienė, auklėtojos padėjėja – narys;

Jolanta Šiaulienė, auklėtojos padėjėja – narys;

Aurelija Monkevičienė, mama – narys;

Vilma Kurkova, mama – narys.

 

Atestacinė komisija

       Nuolat veikianti komisija, kuri analizuoja ir sprendžia pedagogų kvalifikacijos klausimus, organizuoja jų atestaciją, skatina pedagogus tobulinti savo kompetenciją.

       Mažeikių lopšelio – darželio “Pasaka” atestacinės komisijos nariai:

 • Alina Petravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – pirmininkė;
 • Irena Ruibienė, auklėtoja metodininkė – narys;
 • Nijolė Zakalskienė, Švietimo skyriaus ikimokyklinių ugdymo įstaigų vyr. specialistė – narys;
 • Vida Gelžinienė, auklėtoja metodininkė – narys;
 • Reda Zibertienė, auklėtoja metodininkė – narys;
 • Asta Žukauskienė, auklėtoja metodininkė – narys;
 • Algertina Surginienė, vyresn. auklėtoja – narys.

 

Vaiko gerovės komisija

        Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 “Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” lopšelyje – darželyje “Pasaka” įsteigta Vaiko gerovės komisija.

Pagrindinės vaiko gerovės komisijos funkcijos:

 • Nagrinėja ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis;
 • Analizuoja teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą;
 • Teikia siūlymų  direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo;
 • Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo Ministro nustatyta tvarka;
 • Teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo;
 • Įvykus krizei lopšelyje – darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoja krizės valdymo priemones.

Komisijos nariai:

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Edita Žakienė, vyresnioji socialinė pedagogė

Aušra Judkuvienė, logopedė metodininkė

Lilija Ašmontienė,vyresnioji logopedė

Alina Petravičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Virginija Niunevienė, bendrosios praktikos slaugytoja

 

Lopšelio – darželio tėvų taryba ir grupių tėvų komitetai

Lopšelio – darželio tėvų komitetas – nuolat veikianti įstaigos tėvų atstovų savivalda, kurią sudaro visų grupėse išrinktų tėvų komitetų pirmininkai.

Grupių tėvų komitetai – nuolat veikianti grupių tėvų atstovų savivalda.

 

 

Mokytojų taryba

       Mokytojų tarybos pirmininkė, įstaigos direktorė, Zita Siliūnienė. Nariai – visi įstaigos pedagogai, įstaigos sveikatos priežiūros specialistas ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai.

Nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija, svarstanti vaikų ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus.