Lopšelio-darželio taryba

        Lopšelio-darželio „Pasaka“ taryba yra aukščiausia lopšelio-darželio savivaldos institucija. Lopšelio-darželio taryba telkia ugdytinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti lopšeliui-darželiui aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems lopšelio-darželio interesams. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus.

Mažeikių lopšelio-darželio „Pasaka“ tarybos nariai:

Žiūrėti čia:

Lopšelio-darželio  darbo taryba

Mažeikių  lopšelio-darželio „Pasaka“ darbo taryba – kolegialus darbuotojų atstovaujamas organas, ginantis įstaigos darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo taryba savo įgaliojimus įgijo ir pradėjo vykdyti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas funkcijas 2018 m. sausio 30 d. Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai.

Mažeikių lopšelio-darželio „Pasaka“ darbo tarybos nariai ir veiklos sritys :

Žiūrėti čia:

Į darbo tarybą galite kreiptis el. p.   pasaka.darboT@gmail.com

Atestacinė komisija

  Nuolat veikianti komisija, kuri analizuoja ir sprendžia pedagogų kvalifikacijos klausimus, organizuoja jų atestaciją, skatina pedagogus tobulinti savo kompetenciją.

       Mažeikių lopšelio-darželio „Pasaka” atestacinės komisijos nariai:

Žiūrėti čia:

Vaiko gerovės komisija

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” lopšelyje- darželyje „Pasaka“ įsteigta Vaiko gerovės komisija.

Vaiko gerovės komisijos nariai ir pagrindinės funkcijos:

Žiūrėti čia:

Lopšelio-darželio tėvų taryba ir grupių tėvų komitetai

Lopšelio-darželio tėvų komitetas – nuolat veikianti įstaigos tėvų atstovų savivalda, kurią sudaro visų grupėse išrinktų tėvų komitetų pirmininkai.

Grupių tėvų komitetai – nuolat veikianti grupių tėvų atstovų savivalda.

Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos pirmininkė, įstaigos direktorė Alvinija Sušinskienė. Nariai – visi įstaigos pedagogai, įstaigos sveikatos priežiūros specialistas ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai. Nuolat veikianti įstaigos savivaldos institucija, svarstanti vaikų ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus.