Puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystymąsi ir jo integracijos į visuomenę sėkmę. Gerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant kiekvieno vaiko poreikių tenkinimą.
  • Ugdymo(si) turinį sieti su dienos ir metų ritmu.
  • Užtikrinti veiklos turinio pagal kompetencijas vientisumą.
  • Sieti etninį ugdymą ir Valdorfo pedagogiką su natūraliu vaiko gyvenimu įstaigoje, sudaryti sąlygas etninei vaikų saviraiškai.
  • Siekti integracinio ugdymo sričių tarpusavio ryšio.
  • Kurti aplinką, tenkinančią prigimtinius vaiko poreikius, padedančią atsiskleisti ir ugdytis jo gebėjimams.
  • Ugdymo(si) turinį grįsti artima mūsų krašto, Žemaitijos regiono žmonių pasaulėjauta: tautosaka, tautodaile, ritualais, kraštovaizdžiu.
  • Prioritetą teikti laisvam kūrybiniam žaidimui.
  • Atsižvelgti į kiekvieno vaiko raidą, pagrįstą vystymosi tarpsnių ypatumais.