PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 2018-2019 UGDYMO METAIS

 

ĮSTAIGOS PROJEKTAI

Gamtosauginis projektas „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“.

Tikslas – ugdyti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius, stiprinti vaikų fizinę, psichinę, dvasinę sveikatą.

Uždaviniai: 

1. Suteikti žinių, įgūdžių ir formuoti nuostatas, kurios skatintu sveikos gyvensinos praktiką.

2. Kurti saugią ir funkcionalią aplinką ugdymui.

3. Ieškoti įdėjų ir kurti naują ir efektyvią ugdomąją medžiagą sveikatos ugdymo klausimais.

 

Tęstinis ilgalaikis etnokultūros projektas „Rėdos ratu“.

 


 

RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

Visuomenės sveikatos  projektas  “Diena be streso”.

Tikslas  – išmokti atpažinti stresą ir praplėsti streso valdymo galimybes su vaiku konstruktyvaus

elgesio situacijose.

Uždaviniai:

1. Išmokti atpažinti stresą.

2. Sukurti aplinką, padedančią atsipalaiduoti, susidoroti su stresu.

3. Organizuoti dailės terapijos užsiėmimus.

4. Supažindinti tėvus, globėjus, kokios priežastys gali nulemti vaikų emocinę būseną.

5. Skatinti tėvus kaip lygiateisius dalyvius aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje.

 

 

 

Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų „Pasaka“ projektas ,,Sveiko maisto paslaptys“.

Tikslas – formuoti vaikų sveikos mitybos įpročius, teigiamas nuostatas, skleisti sveikos gyvensenos

principus bendruomenėje.

Uždaviniai:

1. Skatinti ugdytinius  įgyti kuo daugiau žinių apie sveiką mitybą ir formuoti mitybos įpročius.

2. Lavinti vaikų kūrybiškumą, smalsumą, norą kurti patiems, aktyviai dalyvauti proceso metu.

3. Pateikti parodai sukurtas sveikos mitybos receptų, gaminių  knygas  su nuotraukomis ar piešiniais  ir  kūrybinio proceso aprašymu.

4. Skatinti respublikos ikimokyklinių įstaigų bendravimą, bendradarbiavimą siekiant geresnės ugdymo kokybės.

 

Aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“.

Kartu su naujais mokslo metais prasideda trečius metus vykstantis unikalus aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“, kuriuo siekiama ir toliau mokyti švietimo įstaigų auklėtinius, jų artimuosius, bendruomenes rūšiuoti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekas.

 

 

Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinis projektas  „Žaidimai moko“.

Tiklslas: žaidimų pagalba lavinti penkiamečių , šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius judesius.

Uždaviniai:

1. Plėsti erdvės sąvokas.

2. Lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką.

3. Gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą.

4. Įvairinti ugdymo procesą, siekiant ugdymo kokybę.

 


 

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

Tarptautinis vaikų ir pedagogų projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą”.

Tikslas:

Ankstyvajame amžiuje (1,5-4m.) sudaryti palankias sąlygas ankstyvosios vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui kalbos ugdyme: ugdyti vaikų kalbą remiantis, vadovaujantis   kalbos ugdymo modeliu, naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus.

Uždaviniai:

1. Ieškoti inovatyvių prevencinių darbo būdų, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje.

2. Mokyti vaikus taisyklingo kalbos garsų tarimo, lavinti smulkiąją ir bendrąją motoriką, ugdyti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius, turtinti žodyną ir skatinti kalbos raiškos plėtotę vadovaujantis kalbos ugdymo modeliu.

3. Siekti glaudaus, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo santykyje tėvai-logopedas-pedagogai.

4. Ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, skatinti juos pasitikėti savimi, sudaryti palankias sąlygas teigiamų emocijų išgyvenimui.

5. Sutelkti dėmesį į teigiamas šeimos – vaiko ypatybes, veiklą organizuoti taip, kad ji atitiktų veikloje dalyvaujančių ugdymo dalyvių lūkesčius, poreikius, interesus ir kalbinių gebėjimų lygį, skatintų išgyventi teigiamas emocijas.

6. Stiprinti ir ugdyti vaikų mokymosi motyvaciją taikant  kūrybiškus ugdymo metodus bei sudarant vaikams sąlygas išgyventi sėkmę veikloje.

 

Gamtosauginė mokyklų programa

Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš 5 Aplinkosauginio švietimo fondo ( FEE – Foundation for Environmental Education) pasaulyje įgyvendinamų programų.

Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Programos Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas ir t.t. Programos dalyviai, įvykdę Aplinkosauginio švietimo fondo keliamus reikalavimus apdovanojami Žaliąja vėliava. Šis apdovanojimas, kaip ir kiti FEE apdovanojimai, suteikiamas vieneriems metams.

 

Tarpatautinė ankstyvosios prevencijos programa “Zipio draugai”. 

 Tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikuskaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais.

 

 


 

Pograma ,,Pozityvi tėvystė“.

Mūsų l/d ,,Pasaka“ jau trečius metus vyksta programos ,, Pozityvi tėvystė “grupės tėvų susitikimai. Jų metu tėvai praktiškai mokosi pozityvaus bendravimo su vaiku įgūdžių. Jie diskutuoja, dalinasi savo patirtimi, atlieka įvairias temines užduotis, sprendžia problemines situacijas, žiūri ir aptaria teminių situacijų filmukus.  Taip tėvai susipažįsta su būdais, kuriais būtų galima koreguoti vaiko elgesį.

Programos tikslai:

1.Paskatinti gerus santykius tarp tėvų ir vaikų.
2.Užkirsti kelią (rimtoms) problemoms auginant vaikus.
3.Užkirsti kelią vaikų elgesio problemoms.