PATVIRTINTA

Mažeikių lopšelio – darželio ,,Pasaka‘‘ direktoriaus

2018 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V1-40

Mažeikių lopšelio – darželio ,,Pasaka‘‘ direktoriaus

2018m. spalio 1d. įsakymu Nr.VI-156

nauja redakcija

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS ,, PASAKA ‘‘

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MAŽEIKIŲ LOPŠELYJE – DARŽELYJE ,,PASAKA“, ĮGYVENDINANČIOJE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Mažeikių lopšelyje – darželyje ,,Pasaka“ (toliau – Lopšelis-darželis), įgyvendinančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo ir ugdymo paslaugų mokesčių nustatymo, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms taikyti priėmimą įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarką.

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Mažeikių rajono Savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T1 – 85,nauja redakcija 2018m. rugsėjo 28d. Nr.T1-254 ,, Mokesčio už vaikų išlaikymą savivaldybės ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas“, įstaigos nuostatais. Tvarkos aprašas apsvarstytas įstaigos taryboje (2018-04-03,2018-10-01).

3. Aprašo tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškai ir sveikai organizuoti ugdytinių maitinimą ir laiku gauti iš tėvų (globėjų, rūpintojų) mokesčius už ugdytinių išlaikymą.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO UŽ  UGDYTINIŲ MAITINIMO(SI) IR UGDYMO(SI) PASLAUGAS NUSTATYMAS

 

5. Nuo 2018 m. balandžio 1 d. nustatoma ugdytinio vienos dienos maitinimo kaina:

5.1. lopšelio grupėje – 2,00 Eur

5.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje – 2,50 Eur

6. Tėvai (globėjai) moka už kiekvieną vaiko lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną 100 procentų Savivaldybės tarybos nustatytos dienos maitinimo kainos.

7. Tėvai (globėjai), kurių vaikai lanko Lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupes, moka už pasirinktą maitinimų skaičių, išskyrus pietus, Aprašo 6 punkte numatytą mokesčio dydį.

8. Už Lopšelio-darželio lankymą taikomas Savivaldybės tarybos nustatyto dydžio ugdymo aplinkos išlaikymo mokestis (priemonėms, medžiagoms, trumpalaikiam turtui bei kitoms su ugdymo proceso organizavimu susijusioms priemonėms įsigyti).

9. Vaiko išlaikymo kaina ir dienos maitinimo norma (eurais ir procentais) Lopšelyje-darželyje už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną:

 

Eil.
Nr.
Grupės pavadinimas
Pusryčiai
     
Pietūs    
 
 
Vakarienė
 
 
       
 Viso:   
Ugdymo
aplinkos išlaikymas
(Eur už 1 dieną)
Iš viso        
1.
Lopšelio grupės

 0,50 Eur

25%
 0,90 Eur   45%
0,60 Eur
30%
2,00 Eur
100% 
0,50 Eur
2,50 Eur
 
 
2.
Darželio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
grupės
0,62 Eur
25%
1,13 Eur
45%
0,75 Eur
30%
2,50 Eur
100%
0,50 Eur
3,00 Eur

 

 10. Lopšelio-darželio direktorius, nepažeisdamas dienos (paros) maitinimo normų, gali koreguoti atskirų maitinimų mokesčių dydį.

 

III SKYRIUS

UŽMOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

11. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo aplinkos išlaikymą neskaičiuojamas jeigu:

11.1. jei vaikas auga šeimoje, įrašytoje į Vaiko teisių skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (pateikus Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą);

11.1. vaikas auga šeimoje, kuriai teikiamos socialinės priežiūros paslaugos(pateikus Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos pažymą);

(Naujas punktas 11.1 2018-10-01 Mažeikių rajono Savivaldybės tarybos 2018-09-28 sprendimas Nr.T1-254)

11.2. jei vaikas nelanko Lopšelio-darželio vasaros laikotarpiu (birželio – rugpjūčio mėn.) 1 mėn. ir ilgiau;

11.3. jeigu Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

11.4.  jei vaikas lanko ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę 4 val. per dieną ir nesinaudoja maitinimo paslauga.

(Naujas punktas 11.4 2018-10-01 Mažeikių rajono Savivaldybės tarybos 2018-09-28 sprendimas Nr.T1-254)

12. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50 procentų Savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą, nelankytą  ir nepateisintą dieną, jeigu:

12.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų:

12.1.1. vienas iš tėvų miręs (pateikus mirties liudijimo kopiją);

12.1.2. vienas iš tėvų dingęs be žinios (pateikus pažymą iš teisėsaugos institucijos);

Visais 12.1. punkte išvardintais atvejais pateikiama vaiko (vaikų) gimimo liudijimo ar gimimo įrašo kopija.

12.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų (pateikus vaikų gimimo liudijimų ar vaikų įrašų kopijas, pažymas iš mokymo įstaigos, jei vaikas (vaikai) mokosi ar  studijuoja mokyklų dieniniuose skyriuose ne ilgiau kaip iki 24 m. amžiaus);

12.3. jei vienas iš tėvų (globėjų) atlieka tikrąją karinę tarnybą (pateikus tai patvirtinančią pažymą);

12.4. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų (globėjų) mokosi mokymo įstaigos  dieniniame skyriuje (pateikus pažymas vasario ir rugsėjo mėnesiais apie mokslo tęsimą);

12.5. vaikas auga Mažeikių bendruomeniniame pagalbos vaikui centre ir jam reikalinga švietimo pagalba (pateikus įstaigos vadovo prašymą ir vaiko gimimo liudijimą ar vaiko įrašo kopiją);

12.6. vaikui nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai ar neįgalumas (pateikus vaiko didelius, labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius ar neįgalumą patvirtinančius dokumentus).

13. Mokestis už vaiko maitinimą neskaičiuojamas, jeigu vaikas nelanko Lopšelio-darželio šiais atvejais:

13.1. dėl vaiko ligos ar gydymosi sanatorijoje (pateikus gydytojo pažymą);

13.2. mokinių atostogų metu (priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams).

13.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar tėvystės atostogų metu (pateikus šį faktą patvirtinančius dokumentus);

13.4. kai tėvai (globėjai) turi laisvas nuo darbo dienas (dirba pagal slenkantį darbo grafiką; pateikus pažymą iš darbovietės).

13.5. kai tėvai (globėjai) vykdo individualią veiklą ar dirba pagal kitas Civilinio kodekso reguliuojamas sutartis (pateikus atitinkamos veiklos pažymą ir prašymą Lopšelio-darželio direktoriui, pagal įstaigos nustatytą terminą, nurodant nedarbo dienas (ne daugiau kaip 8 darbo dienos per mėnesį);

13.6. kai įstaiga (grupė) uždaryta dėl higienos normų pažeidimo, ligos protrūkio, remonto darbų ar kitų techninių priežasčių.

14. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami Lopšelio-darželio direktoriui, priimant vaiką į Lopšelį-darželį, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.

15. Lengvata taikoma nuo prašymo bei dokumentų, patvirtinančių lengvatos taikymą, pateikimo kitos dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.

16. Lengvatos taikymas įforminamas Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.

17. Tėvams (globėjams) laiku nepateikus lengvatas pateisinančių dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.

18. Pasikeitus šeimos finansinei situacijai, tėvai (globėjai) raštu informuoja Lopšelio-darželio direktorių dėl mokesčio už vaikų išlaikymą  įstaigoje perskaičiavimo.

19. Tėvai (globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteisėtai gavus lengvatą už vaiko išlaikymą Lopšelyje-darželyje, piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Mokestis už ugdytinių išlaikymą lopšelyje – darželyje, įgyvendinančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai) privalo sumokėti už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos.

21. Lopšelio-darželio direktorius  šiuo Aprašu   įpareigoja grupių auklėtojus:

21.1. kontroliuoti, kad tėvai (globėjai) mokestį mokėtų nustatytu laiku;

21.2. apie nemokančius mokesčio tėvus (globėjus)  informuoti lopšelio – darželio direktorių;

21.3. auklėtojai neatsako, jei tėvai (globėjai) nustatytu tvarkos Aprašu ir terminais nepristato dokumentų dėl mokesčio mažinimo,  mokestis skaičiuojamas bendra tvarka;

22. Lopšelio-darželio direktorius sprendžia dėl ugdytinių išbraukimo iš įstaigos  ugdytinių sąrašų (arba palikimo juose), jeigu tėvai (globėjai) laiku nesumoka mokesčių ir nepateikia motyvuoto nesumokėjimo priežasčių paaiškinimo.

23. Už mokesčių surinkimą laiku, atsakingi   grupių auklėtojai.

24. Grupių auklėtojai atsako už teisingą vaikų lankymo žymėjimą apskaitos žiniaraščiuose (elektroninė versija) ir pateisinamųjų dokumentų surinkimą.

25. Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas atsako už teisingą vaikų skaičiaus žymėjimą valgiaraščiuose-reikalavimuose, registruoja, sega į bylas pažymas dėl ligos, išduotas gydymo įstaigų, sutikrina praleistų dienų skaičių vaikų lankymo apskaitos žiniaraščiuose ir perduoda Lopšelio-darželio sąskaitininkui.

26. Lopšelio-darželio sąskaitininkas saugo vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščius kartu su pažymomis, pateisinančiomis praleistas dienas, išskyrus pažymas dėl ligos (maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialisto kab.), ir mokesčio už vaikų išlaikymą apskaitos žiniaraščius.

27. Lopšelio-darželio sąskaitininkas saugo tėvų prašymus ir pateisinamuosius dokumentus dėl mokesčio lengvatų.

28. Sąskaitininkas, skaičiuodamas mokestį už vaikų lankytas dienas, vadovaujasi šiuo Aprašu ir įstaigos įsakymais, kuriuose nurodyti ugdytinių vardai, pavardės, grupės, lengvatų dydžiai ir priežastys.

29. Už šio Aprašo vykdymą atsakingi Lopšelio-darželio vyriausias buhalteris, apskaitininkas,  maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistas  ir grupių auklėtojai.

30. Už Aprašo įgyvendinimą ir vykdymo kontrolę  atsakingas Lopšelio-darželio direktorius.

__________________________________________

 

Mokėjimo rekvizitai
Lėšų gavėjas
Mažeikių lopšelis-darželis,,Pasaka‘‘
Gavėjo bankas
AB “Luminor Bank”
Banko sąskaita
LT774010040700097369